Hledání

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VRACENÍ ZBOŽÍ, Půjčovní řád.

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ing. Pavel Pasz – CAR-Service.  Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky. Prodávající toto přijetí potvrdí kupujícímu emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu označeny jako „akční“, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit.

8. Chyby v textu a popisu zboží vyhrazeny.

9. Fotografie výrobků jsou pouze ilustracemi na ukázku a někdy se mohou lišit od skutečného vzhledu předmětu. Avšak toto nemění jejích základní vlastnosti.

C. Platební a dodací podmínky

Zboží bude zaplaceno a odesláno:

1. Hotově – při osobním převzetí zboží. V tomto případě je objednávka brána pouze jako rezervace zboží. Uzavřená samotná kupní smlouva je až v okamžiku, kdy kupující si před převzetím zboží prohlídne, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží, a poté za zboží zaplatí kupní cenu. Po zaplacení bude vystaven daňový doklad.

2. Na dobírku (Česká pošta, PPL)  : Odeslání do 2 pracovních dnů a dodání Českou poštou, PPL 2-3 pracovní dny. Celková doba 2-5 dní.

3. Bankovním převodem po předchozí dohodě zašleme bankovní údaje. Odeslání do 2-3 pracovních dnů od zaplacení.

4. Dovoz prodejcem - při této volbě, která je plněna až po Vašem potvrzení (nejedná se o standardní dopravu, proto NEVZNIKÁ nárok na vrácení nákladů v případě uplatněn práva na odstoupení od smlouvy. Viz odst. ,,D“. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)".

5. Doby odeslání a dopravy jsou pouze orientační a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné odlišnosti.

6. Při převzetí zásilky prosím zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud bude obal poškozen, trvejte na rozbalení zásilky ještě předtím, než ji převezmete. V případě poškozeného obsahu balík nepřebírejte, pošta nám jej doručí zpět a domluvíme se na dalším postupu.

ZA POŠKOZENÍ ZÁSILKY BĚHEM DORUČOVÁNÍ ODPOVÍDÁ PŘEPRAVCE - balíky jsou posílány pojištěné!!!

Při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů:

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu doručovaného balíku a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského a zvláštního zákona / podnikatele), má právo podle § 1829 OZ č. 89/2012 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak kupující rozhodne a požaduje vrátit celou částku za zboží, musí být zboží nepoškozené, bez známek opotřebování a s originálním příslušenstvím vč. originálního obalu. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku-individuelně. Částka bude adekvátní, aby mohlo být zboží navráceno do původního stavu.

V případě vrácení nekompletního, poškozeného zboží nebo zboží v neoriginálním obalu, bez originálního obalového materiálu si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat si prokazatelné škody přímo spojené s uvedením zboží do původního stavu před prodejem (nákup obalu, oprava zařízení, výměna poškozených komponentů, atd.) Zboží je nutné poslat zpět v uvedené lhůtě prodávajícímu (určující je datum odeslání - uvede dopravce). Před vrácení zboží je nutné vždy informovat prodejce a předem se domluvit na způsobu dopravy. Jinak nemusí být vyhověno. Při osobním převzetí není možné zboží vrátit - kupující má dostatečnou možnost si před převzetím zboží prohlédnout, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží. Kupující si zboží před zaplacením může osobně odzkoušet.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí předmětu kupní smlouvy musí dodavateli vydat úplně VŠE, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady (náhrada škod) spojené s vrácením Zboží.

Odstoupit od smlouvy nelze u takového zboží, jehož cena závisí na kolísání cen na trhu. Stejně tak nelze odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno pro spotřebitele na zakázku, tj. dle jeho požadavků nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

Pokud se smluvní strany dohodnou (obě), lze zboží na přímou objednávku - zboží, které je na zakázku upravené dle přímých požadavků zákazníka vrátit, ale vrácená částka bude procentuálně smluvně snížena v závislosti na rozsahu úpravy. O výši snížení rozhoduje výlučně prodejce.

Postup v případě požadavku na vrácení celé částky za zboží a dopravu:

1) Zboží prosím pošlete na adresu prodávajícího v originálním obalu s veškerým příslušenstvím, originálními doklady.

2) Zboží, které budete odesílat, musí být nepoškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi, nemodifikované, včetně příslušenství, záručního listu, návodu, s originálním dokladem o koupi.), tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Neposílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty, protože ji dodavatel nemůže zkontrolovat. Při zaslání na dobírku dodavatel zásilku nepřevezme a nechá vrátit zpět zasilateli.

3) Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží + příslušenství Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů. Prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

4) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady adresáta zpět (úhrada předem), nebo bude připraveno k vyzvednutí na adrese naší firmy.

Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Jedná se především o zařízení určené k umístění do tělních dutin a další obdobné.

Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit, v souladu s § 1837 OZ č. 89/2012 Sb.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako způsob řešení vrácení vadného/poškozeného zboží například dopravcem atd. V tomto případě můžeme nabídnou částku poníženou o částku o uvedení zboží do původního stavu.

Formulář odstoupení od kupní smlouvy ke stažení (zde).

E. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem  převzetí předmětu kupní smlouvy zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců (po dohodě se zákazníkem může být zkrácena na 12 měsíců). V případě dlouhodobé spolupráce je možné dohodnout jiné smluvní podmínky nad rámec zákona - kontaktujte mne. Při reklamaci, na dálku - poštou" je kupující vyplní pravdivě reklamační protokol a jako stvrzení údajů ho podepíše. Je nutné vždy informovat prodejce a předem se domluvit na způsobu dopravy.  Záruční lhůta na materiál při montáži se nevztahuje na opotřebené vysvícené žárovky (LED diody) do IR lamp, obrazovky monitorů, opotřebované mechanické části polohovacích jednotek, opotřebované mechanické části PTZ  (pohyblivých) kamer - například v nepřetržitém provozu.

Mnoho výrobků nejsou samostatně funkčním celkem a mohou vyžadovat odbornou montáž.

Při převzetí zásilky: V případě, že zásilka byla poškozená, nebo byl zjištěn úbytek obsahu, může adresát uplatnit reklamaci

a) při dodání zásilky

b) ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání. Uplyne-li tato lhůta marně, jdou škody k tíži zákazníka.

Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží. Dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží.

V případě oprávněné reklamace bude kupující neprodleně obeznámen a zboží bude přednostně opraveno nebo vyměněno za jiné. V případě výměny zboží může být v detailech odlišné v závislosti na dodávce. Kupující je s tímto obeznámen.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu neprodleně obeznámen a zboží bude připraveno k vyzvednutí v sídle firmy. Nedohodnou-li se strany jinak.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka neplatí a nevztahuje se např. na opotřebené mechanické části PTZ  (pohyblivých) kamer, žárovky do IR lamp, vysvícené - opotřebené obrazovky monitorů, mechanické opotřebené části polohovacích jednotek, opotřebené aktivní elektrody paralyzérů  atd. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, poškozením při přepravě zákazníkem, používáním zboží v extrémních podmínkách (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), působení extrémními, nepředvídatelnými, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN, zanedbáním péče o zboží, nedodržení montážních standardů. Záruka se také nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu, či změnou parametrů. Dále se záruka nevztahuje na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy. Rovněž se záruka nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno přírodními živly (např. zásah bleskem). Zboží, které je určeno k odborné montáži (CCTV kamerové systémy, CCTV kamery, CCTV příslušenství, GSM alarmy, příslušenství k alarmům), musí být instalovány odbornou firmou s koncesí na montáže EZS. V opačném případě nemusí být reklamace uznána - neodborná montáž, záměna polarity napájení, mechanické poškození při montáži, neodborné zacházení, neodborná obsluha, nedodržení montážních standardů.

Reklamované zboží musí být reklamováno v neporušeném stavu, kompletní včetně veškerého příslušenství, tak aby bylo možné reklamaci rychle a v zákonném termínu posoudit.

Postup reklamace:

1)      Stáhněte si formulář (zde)

vyplňte jej a zašlete na náš email info@car-service.cz . Poté jej vytiskněte a podepište. Pokud nemáte možnost tisku a odesílání emailem, pak nás předem informujte o zamýšlené reklamaci na čísle 608456606 (SMS) a položky reklamačního formuláře sepište ručně.

2) Vadný výrobek zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k mechanickému poškození, přiložte podepsaný formulář a odešlete na naši adresu: ing. Pavel Pasz, Na Babí Hoře 208/13, 735 42 Těrlicko. Zásadně odesílejte obyčejným balíkem - popřípadě doplněno „křehké“, pokud možno pojištěným balíkem. Nikoli dobírkou - ty nebudou převzaty.

3) Do několika dnů od převzetí reklamovaného zboží Vám budou poskytnuty informace o dalším postupu.

Prodávající posoudí deklarované vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní, v mimořádných případech se může prodloužit (dohoda). Zákazník je s touto informací obeznámen. Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací (pouze u právnických osob, fyzických podnikajících osob).  V případě neuznané reklamace je zboží připraveno k vyzvednutí v sídle firmy, reklamační řízení se považuje za skončené. Poté je možné využít službu zaslání zpět k zákazníkovi, popřípadě využít placený servisní zásah. Provozovatel obchodu je oprávněn požadovat úhradu expedičních nákladů při požadavku na zaslání zboží zpět (pouze u právnických osob, fyzických podnikajících osob). Zároveň si je zákazník plně vědom právních důsledků, kterým se vystavuje v případě úmyslné a prokázané podvodné reklamace (trestní oznámení, ...)

4) Při požadavku na zaslání zboží po ukončeném a vyřízeném reklamačním řízení, kdy je toto řízení ukončeno jako neuznaná - neoprávněná reklamace, je zboží připraveno v sídle firmy k vyzvednutí. Pokud chcete využít následně služby zaslání zboží, je tato služba zpoplatněna částkou až 100 Kč.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu a jakosti.

2. V případě, že lze expedovat jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající po informování kupujícího právo zrušit zbylou část objednávky (vyprodání zásob).

3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Netýká zákazníků - dlužníků, tyto zákazníci dobrovolně souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů.

4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Toto ustanovení je vyloučeno v případě, že zákazník je zařazen mezi nespolehlivé zákazníky - dlužníky.

5. Prodávající má právo odmítnout jakoukoliv objednávku. Zejména má právo Zejména  zrušit jakoukoliv objednávku, pokud kupující nevyplní řádné a pravdivě údaje v objednávkovém formuláři.

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno + platný telefonní kontakt a mail.

3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

4. Kupující má právo stornovat objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, (viz. § 1829 OZ č. 89/2012 Sb.). Při nákupu zboží  “na objednávku“  není možné objednávku stornovat – speciální požadavek na zboží

5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek a tyto data nemaže, pokud k tomu nejsou splněny podmínky.

6) Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich Obchodních podmínek a zákonů ČR (OZ č. 89/2012  Sb.). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta či přijata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (marnou dopravu) a náklady na uskladnění ve výši 200,- Kč/měsíc. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.

7) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě náhlého vyprodání. Kupující s tímto souhlasí.

8) Prodávající může zrušit objednávku na základě těchto důvodů:

1.        Vaší žádosti – před odesláním zboží,

2.        Nepodařilo se ověřit objednávku – neplatné údaje v objednávce (telefon, e-mail, atd.),

3.        Zboží se již neprodává, zboží není skladem,

4.        Nesplňujete zákonné podmínky (věk)

9) Záruka nejnižší ceny: Pokud někde jinde v ČR najdete stejné zboží levněji skladem, dáme vám ještě lepší cenu.

Toto neplatí v případě že:

•    zboží, které jste již zakoupili, je nyní levnější z důvodu změny kurzu CZK ku EUR či USD •    zboží v konkurenční nabídce není nové •    zboží v konkurenční nabídce je od jiného výrobce •    zboží v konkurenční nabídce je v cenové akci omezené časem, či počtem kusů •    zboží v konkurenční nabídce není skladem - nemusíme být schopni dodat zboží za cenu,která je neaktuální

H. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek - kupující s tímto souhlasí a chce být zveřejněn v případě, že k tomu splní podmínky - dlužník.

V zájmu zkvalitňování služeb mohou být telefonické hovory se zákazníky monitorovány - vyřizování a úpravy objednávek.

Za správnost vkládaných osobních údajů ručí kupující - vkladatel a tím i poskytovatel.

Tuto sekci jsme původně nechtěli zveřejňovat, ale donutili nás k tomuto kroku nespolehliví zákazníci. Vynaložené prostředky, čas a úsilí jsou již tak vysoké, že není možné takovéto chování zákazníků-dlužníků jen přehlížet.

Pokud si kupující neodebere objednané zboží (jak osobně - v sídle, nebo nevyzvedne od přepravní společnosti) ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem) nebo jiné domluvě (odsouhlasené prodávajícím), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou.

CH.  Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Úpravy/dobropisy na žádost zákazníka jsou účtovány za manipulační poplatek 100Kč.

Odpovědnost a dodatky

„Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Provozovatel - prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících z platných zákonů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

ing. Pavel Pasz - CAR Service
Na Babí Hoře 208/13
735 42 Těrlicko
IČ : 640 655 96
tel.: +420 608 456 606
e-mail : info@car-service.cz
region : OSTRAVSKO
Zápis v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířov pod č.j. ŽÚ/96/637556/129/Ju.